Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen JB Personal Coaching en een Afnemer, tenzij JB Personal Coaching en de Afnemer voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen. 

Eenvoudig gezegd 

Deze voorwaarden gelden voor alle afnemers van JB Personal Coaching 

Definities 

• JB Personal Coaching: JB Personal Coaching statutair gevestigd te Diemen, Nederland.
• JB Personal Coaching Online: Een dienst aangeboden door JB Personal Coaching, gericht op het verbeteren van de fysieke gezondheid van afnemer/afnemers online.
• JB Personal Coaching Offline: Een dienst aangeboden door JB Personal Coaching, gericht op het verbeteren van de fysieke gezondheid offline

• Afnemer: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij JB Personal Coaching.
• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen JB Personal Coaching en de afnemer.

Tot stand komen overeenkomst 

 1. De Overeenkomst tussen JB Personal Coaching en de Afnemer komt tot stand door middel van:
  1. a. Het online aanmelden via een online formulier op de website van JB Personal Coaching.
  2. b. Het fysiek aanmelden via social media.
 2. Nadat de Afnemer de registratie voor JB Personal Coaching heeft volbracht, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid JB Personal Coaching door een bedrag over te boeken, is de Overeenkomst geldig. 
 3. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van JB Personal Coaching worden overgedragen. 
 4. Een Afnemer heeft bij het online aanmelden het recht om aan JB Personal Coaching mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar betaling. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en Overeenkomsten met een looptijd van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden naar jimmy@jbpersonalcoaching.com
 5. Indien de Afnemer binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomsten met een looptijd langer dan 1 maand, is JB Personal Coaching gerechtigd om het aantal dagen dat de Afnemer gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door JB Personal Coaching, kosten in rekening te brengen. 
 6. Bij een maandelijks opzegbaar abonnement kan de Afnemer zijn/haar Membership niet gedurende de afgesloten contractperiode tussentijds opzeggen. Een abonnement kan opgezegd worden met inachtneming van tenminste 5 werkdagen opzegtermijn voor de start van de nieuwe periode. 
 7. JB Personal Coaching gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De Afnemer garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. JB Personal Coaching heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar. 
 8. JB Personal Coaching verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeldt in het privacy statement (https://jbpersonalcoaching.com/privacybeleid-jb-personal-coaching/).  
 9. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt JB Personal Coaching de persoonsgegevens voor de doeleinden:
  • a.Facturatie
   b. Debiteurenadministratie
   c. Het leveren van de dienst aan de afnemer
   d. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
   e. Informatie aan de werkgever van de Afnemer over het gebruik van het Membership
   f. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
   g. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van JB Personal Coaching en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de diensten van JB Personal Coaching. 
 10. JB Personal Coaching mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen. 
 11. De door de afnemer tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en gedragslessen en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). 

Eenvoudig gezegd 

Na start van jouw JB Personal Coaching heb je 14 dagen bedenktijd om op je aanmelding terug te komen in geval je hebt gekozen voor een membershipsduur van 12 maanden. Bij een maandelijks opzegbaar membership, neem je altijd de eerste maand af indien deze gestart is.

Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden op de website. JB Personal Coaching slaat jouw gegevens op, om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering. 

Membershipsgelden 

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 12 maanden, of een maandelijks opzegbaar abonnement. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet. 

2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum. 

3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat JB Personal Coaching de aanmelding heeft ontvangen. 

4. De Afnemer is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. JB Personal Coaching biedt de Afnemer echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen. 

5. Betaling van het membershipsgeld dient te geschieden middels automatische incasso per periode van 1 maand vooruit, waarbij de eerste betaling direct uitgevoerd wordt middels één van de beschikbare betaalmethoden. De eerste betaling geldt in deze als machtiging voor automatische incasso. Het is ook mogelijk om het gehele membership in één keer vooruit te betalen via de beschikbare betaalmethoden. Op de betaling zijn tevens de algemene voorwaarden van de gekozen betaalmethode van toepassing. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via het persoonlijke portal van de afnemer op de website.. 

6. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van JB Personal Coaching te zijn binnengekomen. JB Personal Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank. 

7. Bij een niet tijdige ontvangst, stornering of chargeback van het verschuldigde bedrag, wordt de Afnemer een betalingsherinnering gestuurd. De Afnemer krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Afnemer na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande membershipstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Afnemer. 

8. JB Personal Coaching is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Afnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 

9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan. 

Eenvoudig gezegd 

Je membership duurt 12 maanden of maandelijks opzegbaar, je kunt daarna altijd verlengen, je kunt het abonnement niet verkorten. 

Je bent verplicht het abonnementsgeld op tijd te betalen. 

Diensten en verplichtingen Partijen 

1. JB Personal Coaching levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: gedrag, voeding, training en slaap in het geval van JB Personal Coaching. 

2. De door JB Personal Coaching te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst. 

3. Doordat de diensten van JB Personal Coaching online geleverd worden, kan JB Personal Coaching niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen. 

4. JB Personal Coaching zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Afnemer ontvangen wordt. 

5. Inbreuk op rechten van de Afnemer dienen per e-mail gemeld te worden aan Jimmy@jbpersonalcoaching.com. Na de melding zal JB Personal Coaching de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. 

6. De Afnemer is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met een dienst van JB Personal Coaching 

7. De Afnemer is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren. 

8. De Afnemer heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd. 

9. De Afnemer verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Afnemer zal worden aangepast. 

10. De Afnemer mag derden geen toegang verschaffen tot JB Personal Coaching via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Afnemer volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan. 

11. De Afnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij JB Personal Coaching en derden, ten gevolge van de door de Afnemer gedeelde informatie. 

12. De Afnemer gaat akkoord dat JB Personal Coaching alle door de Afnemer aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.8 van deze Algemene Voorwaarden. 

13. JB Personal Coaching behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van JB Personal Coaching te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Afnemer gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Afnemer gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan. 

14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Afnemer slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan JB Personal Coaching. 

Eenvoudig gezegd 

Niemand is perfect, JB Personal Coaching ook niet. JB Personal Coaching doet haar best om haar diensten zo snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar word niet meteen boos als er een keer iets mis gaat. Als je ons wilt helpen door middel van feedback, dan staan wij altijd open voor een gesprek. 

JB Personal Coaching respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en JB Personal Coaching lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk. 

Zorg dat je een huisarts hebt geraadpleegd voor je aan JB Personal Coaching begint, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. 

JB Personal Coaching mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt JB Personal Coaching dan voor een nette afhandeling van zaken. 

Risico en aansprakelijkheid 

1. JB Personal Coaching is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website. 

2. JB Personal Coaching is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door JB Personal Coaching geleverde diensten. 

3. JB Personal Coaching is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Afnemer zijn aangeleverd. 

4. JB Personal Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van JB Personal Coaching. 

5. JB Personal Coaching is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus. 

6. JB Personal Coaching is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door JB Personal Coaching geleverde diensten. 

7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van JB Personal Coaching zou liggen, is de aansprakelijkheid van JB Personal Coaching beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van JB Personal Coaching. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van JB Personal Coaching geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van JB Personal Coaching beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door JB Personal Coaching aan de Afnemer in rekening is gebracht. 

8. Het gebruik maken van de materialen is geheel voor eigen risico van de Afnemer. 

9. JB Personal Coaching en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de afnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. 

10. JB Personal Coaching en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Afnemer en/of derden. 

Eenvoudig gezegd 

JB Personal Coaching is niet aansprakelijk voor schade aan jou of aan jouw spullen. Let dus goed op jezelf en op je spullen. 

Beëindigen

1. Een membership met een looptijd van 12 maanden of maandelijks opzegbaar eindigt moet worden opgezegd door afnemer voor de verloop van de contractduur. Een abonnement kan opgezegd worden met inachtneming van tenminste 5 werkdagen opzegtermijn voor de start van de nieuwe periode. 

2. De Afnemer kan zijn/haar abonnement niet tussentijds opzeggen. 

Eenvoudig gezegd 

Je abonnement eindigt als je opzegt 5 werkdagen voor het verloop van 12 maanden. Je kunt het abonnement altijd verlengen. Een maandelijks opzegbaar abonnement wordt telkens met een maand verlengd en kan je opzeggen met tenminste 5 werkdagen opzegtermijn voor de start van een nieuwe periode. Tussentijds stoppen kan niet. 

Intellectuele eigendom 

1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Afnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van JB Personal Coaching en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

2. JB Personal Coaching verleent de Afnemer een beperkt, persoonlijk, niet- exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van JB Personal Coaching te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld. 

3. Bij beëindiging van het abonnement (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door JB Personal Coaching op grond van artikel 8.4) vervalt het recht van de Afnemer om gebruik te maken van de door JB Personal Coaching geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het abonnement geleverde producten en diensten blijven eigendom van JB Personal Coaching en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Afnemer. 

4. Wanneer in een overeenkomst tussen JB Personal Coaching en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van JB Personal Coaching wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken. 

5. Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van JB Personal Coaching te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met JB Personal Coaching. 

Eenvoudig gezegd 

Jouw 360healthshare (waaronder dus de gedragslessen, je trainingen en de berichten van je Coach), is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is niet de bedoeling dat je deze informatie zomaar openbaar gooit en met anderen deelt. Anders heeft JB Personal Coaching straks geen bestaansrecht meer. 

Natuurlijk mag je alles wat je leert gewoon bespreken met de mensen om je heen. Maar begin niet jouw eigen versie van 360healthshare op basis van de informatie van JB Personal Coaching 

Communicatie 

1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door JB Personal Coaching zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds. 

2. De Afnemer gaat ermee akkoord dat JB Personal Coaching de Afnemer mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht. 

3. De Afnemer gaat ermee akkoord dat JB Personal Coaching of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen de Afnemer mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Afnemer heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden. 

4. Binnen de diensten van JB Personal Coaching kunnen Afnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Afnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van JB Personal Coaching en beëindiging van de gebruikslicentie. De betaalverplichting voor de afnemer voor het afgesloten membership vervalt hiermee niet. 

5. Het staat JB Personal Coaching ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt. 

Eenvoudig gezegd 

JB Personal Coaching of een van de andere bedrijven van Jimmy Buitenhuis kan jou zo nu en dan een e-mail sturen.

Slotbepalingen

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met JB Personal Coaching is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen JB Personal Coaching en een Afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

3. Door het aangaan van een abonnement verklaart de Afnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen. 

4. JB Personal Coaching is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt. 

Eenvoudig gezegd 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing en mochten jij en JB Personal Coaching ruzie maken en hier niet samen uitkomen, dan is de Nederlandse rechter bevoegd. 

Aanvullende algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
• JB Personal Coaching: de rechtspersoon JB Personal Coaching, statutair gevestigd te Diemen, Nederland.
• JB Personal Coaching: een door JB Personal Coaching op maat gemaakte dienst voor de duur van 12 maanden of maandelijks opzegbaar.
• Afnemer: een natuurlijk persoon die JB Personal Coaching bij JB Personal Coaching heeft afgenomen.
• JB Personal Coaching Coach: de JB Personal Coaching Coach van de Afnemer bij een JB Personal Coaching membership.

Artikel 2: Resultaat behalen
Of de Afnemer het beoogde resultaat heeft behaald, bepalen JB Personal Coaching en de Afnemer gezamenlijk aan de hand van een zowel zichtbaar als meetbaar verschil in respectievelijk de metingen op basis van het door de afnemer bij aanvang van het plan gekozen doel. 

Artikel 3: Blessure
Indien de Afnemer gedurende zijn/haar JB Personal Coaching geblesseerd raakt en daardoor niet in staat is om te trainen en de trainingsresultaten af te vinken in de progressie, geldt een ‘bevriezing’ of een ‘beëindiging’. De beëindiging geldt op het moment dat er uit doktersverklaring blijkt dat er niet meer gesport kan worden wegens medische redenen. Dit geldt alleen onder de voorwaarde dat JB Personal Coaching uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Afnemer is gestopt met het invullen van de trainingsresultaten een doktersverklaring ontvangt, waaruit blijkt dat de Afnemer niet in staat is om de trainingen voort te zetten. Een tijdelijke bevriezing geldt onder de voorwaarde dat JB Personal Coaching uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Afnemer is gestopt met het invullen van de trainingsresultaten een doktersverklaring ontvangt, waaruit blijkt dat er tijdelijk niet gesport kan worden. Echter, is sporten alleen niet de enige dienst. Overige diensten en begeleiding kunnen nog worden uitgevoerd. Bovenstaand van toepassing indien er geen enkele dienst meer uitgevoerd kan worden.

Artikel 4: Membershipsvormen 

Maandelijks opzegbaar abonnement*  

De gehele looptijd van je abonnement is minimaal 1 maand en wordt elke maand verlengd. Het is mogelijk om 5 werkdagen voor begin nieuwe periode te kiezen om te stoppen met je abonnement.

12 maanden membership* 

De gehele looptijd van je abonnement is 12 maanden. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of stopt je membership.

* Tussentijds upgraden naar een 12 maanden abonnement is mogelijk. Tussentijds downgraden is niet mogelijk.

%d bloggers like this: